Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Вашето мнение

За екипа по изпълнение на ПУ на НП Пирин ще бъде важно Вашето мнение и предложения, по следните въпроси:

1. Развитието на туристически и ски центрове в НП Пирин – Възможна и необходима ли е актуализация по границите на "Зона за туризъм" и "Зона на сградите и съоръженията" по ПУ'2004 г. (Буферната зона към обекта на Световното наследство към UNESCO)?
Добавете коментар

2. Разрешаване на паша на дребен и едър добитък - Очакваме предложения и препоръки за промени в нормите за паша, съотношение едър и дребен добитък, местни и неместни породи животни и др.п.
Добавете коментар

3. Пчеларството в Национален парк Пирин;
Добавете коментар

4. Ползване на лечебни растения и други недървесни продукти на територията на НП;
Добавете коментар

5. Устройство на туристически маршрути, заслони, хижи /нови и поддръжка на съществуващи, и др.п.;
Добавете коментар

6. Проблеми в прилежащите територии с влияние върху Националния парк, напр. туристически обекти, ловни концесии, дърводобив, кариери за мрамор и инертни м-ли, мини ВЕЦ-ове, земеделие, животновъдство, културно-историческо наследство, археологически обекти, обичаи и т.н.;
Добавете коментар

7. Мнения по други въпроси от значение за ПУ на НП Пирин.
Добавете коментар

8. Определяте ли информацията в сайта като полезна, пряко свързана, достатъчна и актуална с процеса по Изпълнение на „План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 г."?
Добавете коментар