Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Национален парк Пирин

Национален парк „Пирин“ заема значителна част от планина Пирин. Той е един от трите национални парка в Република България (другите са Рила и Централен Балкан).  Обявен е за Национален парк през 1998 г. и е на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите. Опазването, управлението и развитието на парка са задача на Дирекция „Национален парк Пирин“ със седалище в град Банско. Режимът на ползване и управление на Национален парк Пирин се определя от Закона за защитените територии, Заповедта за обявяването на парка, издадена от Министъра на околната среда и водите, както и действащия План за управление.

В исторически план границите и размерът на националния парк са претърпели редица промени. Към момента площта на Национален парк „Пирин“ е 40356,0 ха. Тя е изключителна държавна собственост. Според административното деление на Република България териториално площта на Национален парк „Пирин“ попада в Благоевградска област и седем общини – Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли

От 1983 год. Национален парк “Пирин” е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

В рамките на националния парк се намират резерватите Баюви дупки – Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, резерват Юлен и резерват Тисата.

Пирин се характеризира с изключително растително и животинско разнообразие. В Национален парк “Пирин” са установени 2091 вида и подвида безгръбначни животни (паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.), а от гръбначните животни се срещат 247 вида (риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници). В състава на горите на територията на Национален парк „Пирин” участват 16 дървесни вида, като някои от тях са ендемични видове, други са с особено консервационно значение или представляват едни от най- големите запаси на съответния дървесен вид в Европа или в България.

Повече информация за парка може да намерите на http://pirin.bg