Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Въпроси и отговори

Какво представлява Планът за управление на Пирин и какви въпроси решава?

Разработващият се План за управление има за цел да актуализира приетият през 2004 г. План за управление на НП Пирин разработен от Българска фондация биоразнообразие. Същевременно Планът за управление за периода 2014-2023 г. е нов План, съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитените територии. ПУ е стратегически документ за 10 годишен период, който се разработва съгласно ЗЗТ. Плана за управление изпълнява Задание, утвърдено от министъра на околната среда и водите. Чрез планираните дейности приоритетно се опазват биологичното и ландшафтно разнообразие на парковата територия, създават се възможности за научни и образователни дейности свързани с природната среда, балансирано туристическо развитие , което да не нарушава екосистемите. Националният парк носи важни „екосистемни услуги“ – положително влияние върху климата, водите, възможности за паша, събиране на лечебни растения, дърва за огрев, условия за рекреация и туризъм и др., с което се подобряват екологичните и социално-икономическите условия в региона на Националния парк. Национален парк Пирин е обект на Световното природно и културно наследство към ЮНЕСКО, което го прави значим за света и опазването на съхранени естествени екосистеми, впечатляващи ландшафтни картини, редки представители на флората и фауната.

Как мога да участвам в изготвянето на Плана и да споделя своето виждане?

Като следите графика на семинарите, поставяте важни въпроси на сайта, които ви вълнуват - ние ще ви отговорим!

Какви проучвания изследвания ще се правят при разработването на Плана?

Всички изискуеми със Заданието проучвания и изследвания.