Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Професионален опит на фирма “Пролес-инженеринг” ООД, свързан с предмета на договора “Разработване на ПУ на НП ‘Пирин’ за периода 2014-2023 г.”

pupirin_prolesimg

Планове за управление на Защитени територии, които фирма „Пролес – инженеринг“ ООД е изработила или е участвала в процеса на изработване:

 • НП „Централен балкан“ (I етап от ПУ)
 • НП „Пирин“ (2004 г. ГИС, Цифрови модели, Рекултивация и др.)
 • ПП „Златни пясъци“
 • ПП „Русенски Лом“
 • ПП „Беласица“ (част от ПУ)
 • Р „Казаните“
 • Р „Кастракли“
 • Р „Сосковчето“
 • ПР „Момчиловски дол“
 • ПР „Шабаница“
 • ПР „Долна Топчия“
 • ПР „Балабана“
 • ПР „Острица“

ISO сертификат на фирма Пролес Инженеринг ООД

Инвентаризация на горските територии и Горско-стопански планове, разработени от фирма „Пролес – инженеринг“ ООД след 2006 г. върху чиято територия попадат Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, за които е направено:

- Инвентаризация на абиотични и биотични фактори;
- Идентификация и картиране на установените хабитати в съответните защитени зони (части от тях, попадащи в границите на ДГС/ДЛС) и извършване на характеристика на горскодървесната растителност в тях;
- Планиране на дейности в горите със защитни и специални функции, съобразно установените режими и норми за горскостопански дейности в тях;
- Планове за дейностите по опазване и защита на горските и на защитените територии от пожари;
- Ловностопански планове за горските и защитените територии;
- Еколого – икономически ефект от горскостопанското планиране;
- Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
- Очаквано въздействие на планираните горскостопански мероприятия върху предмета и целите на Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

 • ТП ДГС “Хисар”
 • ТП ДДС “Алабак”
 • ТП ДЛС “Дикчан“
 • ТП ДГС “Малко Търново”
 • ТП ДЛС “Пловдив”
 • ТП ДГС “Смилян
 • ТП ДГС “Чирпан”
 • ТП ДГС “Айтос”
 • ТП ДГС “Гърмен”
 • ТП ДГС “Първомай”
 • ТП ДГС “Силистра”
 • ТП ДГС “Твърдица”
 • ТП ДГС “Елхово“ • ТП ДЛС “Шерба”
 • ТП ДГС “Трън”
 • ТП ДГС “Казанлък”
 • ТП ДЛС “Дунав – Русе“
 • ТП ДЛС “Ропотамо“
 • ТП ДЛС “Чепино”
 • ТП ДГС “Болярка”
 • ТП ДГС “Бяла“
 • ТП ДГС “Карнобат“
 • ТП ДГС “Самоков”
 • ТП ДГС “Котел”
 • ТП ДГС “Сунгурларе“
 • и множество общински проекти

Други сходни проекти

 • Проучвания и анализи на ресурсите за разкриване на туристическия потенциал в община Бобов дол – Стратегия за развитие;
 • Устройствен проект за част от ПЗ “Белоградчишки скали”еко-пътеки за експониране на природните феномени;
 • Проект за противопожарно устройство на Р “Торфено бранище” и Р “Бистришко бранище” ПП “Витоша”. Картиране на ветровално петно;
 • Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в НП “Пирин”;
 • Екологични проучвания за състоянието на дървесната растителност и горските месторастения в ДГС „Плавдив“ и др.