Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

 

 

На 24.08.2015 г. се внесе в Дирекция "НП Пирин", гр. Банско Проект на План за управление на НП Пирин за периода 2014-2023 г. след отразяване на бележките от Обществено обсъждане:

Þ      СВИТЪК „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОТОКОЛ И СПРАВКА ЗА НЕОТРАЗЕНИТЕ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ“;

Þ      ТОМ: ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ;

Þ    СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ – Списъци, таблици, подробни данни, подкрепящи съответни части, раздели и точки от Том: План за управление;

Þ    СВИТЪК II (ТОМ 1 ,ТОМ 2 и ТОМ 3): НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, СТАНОВИЩА И ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ;

Þ      СВИТЪК III: КАРТЕН МАТЕРИАЛ (rar файл)

Þ      СБОРНИК: ПРАВНИ АНАЛИЗИ

Þ      СБОРНИК: АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ

Þ      СБОРНИК: БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Þ      СБОРНИК: ГОРИ

Þ      СБОРНИК: ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Þ      СБОРНИК:ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Þ      СБОРНИК: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ (приложения 1.16.6.1.1. и 1.16.6.1.2)

Þ      СБОРНИК: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ (ТОМ 1 иТОМ 2)

Þ      СБОРНИК: МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОЦЕНКИ И ВЕРИФИКАЦИИ